Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden voor Marktruimte.nl

Marktruimte kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Marktruimte raad iedereen (gebruiker) die gebruik maakt van de website of een van de diensten aan, deze vooraf en regelmatig te lezen.

1. Registratie

Het plaatsen van advertenties op Marktruimte.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Marktruimte.nl, dit is mogelijk via het registratieformulier.
Aan het registreren op Marktruimte.nl zijn geen kosten verbonden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
De adverteerder krijgt een email met daarin een wachtwoord, dit is een automatisch gegenereerde  wachtwoord. U kunt ten alle tijd uw wachtwoord veranderen op de website. Voordat u kunt inloggen dient u uw email te valideren door op de link te klikken.

2. Privacy & Persoonlijk gegevens

De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Marktruimte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen. Marktruimte.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder. Voor meer info Privacy.

3. Advertentie beleid.

Advertenties die de onderstaande artikelen en/of diensten bevatten of in strijd zijn met de Nederlandse wet zijn niet toegestaan. Advertenties ter promotie van betaalde websites (spam), Advertenties ter promotie van (betaalde) SMS diensten en/of 090x  telefoonnummer, Alcohol voor consumptie (verzamelobjecten zijn wel toegestaan), Bedreigde diersoorten of planten. Beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief gedrag.Bootleg Cd’s en Dvd’s. Drugs en drugs gerelateerde producten. E-mailbestanden of andere bestanden met persoonsgegevens. Financiële. producten zoals leningen en verzekeringen. Geneesmiddelen of zelfmedicatie middelen. Advertenties mogen geen illegale producten, diensten of activiteiten bevatten, mogelijk maken of promoten.Gokwaren, zoals loten/online goksites. Het werven van personeel voor de erotische branche. Kinderporno. Legitimatiebewijzen, licenties van de overheid. Lichaamsdelen en –stoffen. Materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen zonder verkooplicentie heeft, bootleg etc. MLM (netwerk marketing). Objecten die te maken hebben met transportveiligheid en politiepenningen of uitrusting van de wetshandhavers. Obsceen materiaal. Ongeautoriseerde kopieën. Politieke uitlatingen. Terroristische propaganda. URL’s, e-mailadres, huisadres en/of telefoonnummers in de advertentietekst zelf. Valse valuta's en/of postzegels. Verborgen wapens. Verzendlijsten en persoonlijke gegevens. (Vuur)wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten. Vuurwerk. Waardepapieren

4. Adverteren en Aansprakelijkheid.

Na registratie is het mogelijk om gratis een advertentie te plaatsen op Marktruimte.nl.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Marktruimte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan. Multi Level Marketing advertenties. Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website. Advertenties met betrekking op affiliatie / partner programma's. Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Marktruimte.nl. Marktruimte.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen. Het is een adverteerder te allen tijde toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen. Marktruimte.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Marktruimte.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, serverstoringen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwij niet van “De Marktruimte” kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, zonder dat “De Marktruimte” gehouden is tot vergoeding van welke schade dan ook. Marktruimte.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Marktruimte.nl. Marktruimte.nl is niet verantwoordelijk voor sites die buiten het domein van Marktruimte.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, sites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Marktruimte.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

5. Gebruiker

Marktruimte.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Marktruimte.nl hierbij geen partij. Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. Marktruimte.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

6. Persoonlijk gegevens

Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Gebruikers van Marktruimte.nl kunnen met deze gegevens (e-mail adres) contact met u opnemen. Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Marktruimte.nl. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Marktruimte.nl. Indien u gebruik wenst te maken van Marktruimte.nl, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adres en zover adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. In geval van wettelijke overtreding of misbruik van de site zal Marktruimte.nl uw gegevens aan rechtshandhavers verstrekken, indien hiertoe naar het oordeel van Marktruimte.nl aanleiding is.

7.  Account Verwijderen

Wilt u uw account definitief verwijderen? Let op! alle advertenties en gegevens gaan verloren. Stuur dan een mail met daarin uw emailadres waarmee u ook aangemeld heeft naar info@marktruimte.nl of gebruik onze contactformulier en wij zorgen dat uw account binnen een week verwijderd wordt. 

8.  Betalingen

Uitgeschakeld ( Gratis )

 

9.  Auteursrechten en eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Marktruimte.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Marktruimte, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Marktruimte.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Marktruimte.nl, mag niets van Marktruimte.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marktruimte.nl.

10. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Marktruimte.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissementsparket Noord-Nederland.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?